Kulturno upravni center Ivančna Gorica

FAZA: natečaj 2018
NAROČNIK: Občina Ivančna Gorica
VELIKOST: 6257 m2
AVTORJI: Barbara Pirih, mag. inž. arh., Špela Krajnc, univ. dipl. inž. arh.

Namen natečaja je pridobitev strokovno najprimernejše rešitve za nov, večnamenski objekt kulturno upravnega centra Ivančna Gorica, ki bo vseboval nove prostore občinske uprave, knjižnico in kulturni dom z dvorano. V kleti je predvidena javna garaža.

Vzhodna fasada

Zamisel Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica temelji na dveh nivojih simbolike. Drevo kot simbol rasti se prepleta z grajenim. Vriva se v tkivo treh programov kulturnega centra in hkrati predstavlja mehko vertikalo, ki izstopa iz grajenega in tako kot označevalec orientacijskih točk v prostoru stoji na treh glavnih vhodih, ki pešca pripeljejo do trga v zaledju.

Shema

Na nivoju posameznega objekta sva opredelili prostor, ki deluje kot srce. Sejna dvorana občinske uprave, velika kulturna dvorana in glavno skladišče knjižnice so zato zasnovani kot zaprti monolitni kubusi, ki nekoliko izstopajo iz osnovnih gabaritov objektov.

Situacija pritličja

Objekti, ki so pomaknjeni na rob kareja ustvarijo prazen prostor sredi grajenega. Trg je v zadostni meri prekrvavljen s številnimi premišljenimi vpadnicami, rezerviranimi za pešca. Grajen rob deluje kot vizualna in slušna bariera – v središču je tako ustvarjen prijeten, miren in varen ambient. Razgibanost grajenega, različni tlaki in segmentirano umeščanje zelenja pa osrednji prostor delijo na mikroambiente. Zelenica z visokim drevesom v osi glavnega dostopa ter nižjim rastjem na zahodnem robu tvori prijetno zeleno zaledje trgu – tlakovani praznini, ki jo je mogoče uporabiti za različne dogodke. Severni rob trga v izteku vhodne avle je namenjen posedanju. Peščena podlaga z nekaj sence in urbano opremo je kot nalašč za sprostitev. Zeleno, ki prepleta grajeno daje celotnemu osrednjemu prostoru občutek velikega vrta z neštetimi kotički.

Trg

Kulturni dom je sestavljen iz osnovnega monolitnega kubusa, na katerega sta pripeta nižji stekleni krak na jugu ter srednje visok krak na severu. Transparentni južni del se navezuje na trg in knjižnico, severni servisni del pa vključuje uvozno izvozno klančino v garažno klet, skladišče in prostore nastopajočih. Primarno vodilo za oblikovanje dvorane sta akustika in vidno polje gledalca.

Kulturni dom

Objekt knjižnice je zasnovan okoli osrednjega večvišinskega prostora. Na vzhodu in zahodu se vrsti program, ki na eni strani komunicira z ulico (ter z bodočo tržnico), na drugi pa s trgom. Prostor je zračen, k čemur pripomorejo tudi zadostne etažne višine. Stene so premišljeno umeščene le, kjer to zahteva statična stabilnost objekta.

Knjižnica

Prav tako kot objekt knjižnice, je tudi občinska stavba zasnovana okoli večvišinskega prostora. Razlika v ambientih knjižnice in občinske uprave se zgodi povsem naravno, saj je program posameznih pisarn bistveno bolj introvertiran. Kljub temu je objekt načrtovan tako, da je delo v njem prijetno, ter ponuja kotičke, kamor se uslužbenec lahko umakne ali druži s sodelavci.

Občinska avla
Tloris nadstropja