Center zaščite in reševanja Ljubljana

FAZA: natečaj 2013
NAROČNIK: Mestna občina Ljubljana
VELIKOST: 21.990 m2 BTP
AVTORJI: Laura Apat, univ. dipl. inž. arh., Nina Komac Dečman, univ. dipl. inž. arh., Barbara Pirih, mag. inž. arh.

Širši kontekst natečajnega območja je prostor brez historičnih značilnosti, ki je do nedavnega sodil v sklop kmetijskih zemljišč v predmestju Ljubljane. Za širše območje je značilno, da se na njem že nahajajo posamezni pomembni mestni programi (Žale, Športni park Stožice, rehabilitacijski center Soča, davčna uprava, …) in predviden niz objektov s centralno namembnostjo.


Zahteva po združitvi velikega števila služb in društev na eni lokaciji predstavlja poseben načrtovalski izziv. Na območju so predvideni dnevna služba, servisi, vadbeni prostori in operativa GBL (Gasilske brigade Ljubljana) ter prostori Mestnega redarstva (MR), ki imajo vsak zase razmeroma zahtevno funkcionalno shemo. Poleg tega so predvideni še prostori Oddelek zaščite in reševanja (OZRCO), Gasilske zveze (GZ), Območnega centra (OCO) in društev. Ključnega pomena je torej rešitev funkcionalno sheme.


Izhodišče idejne zasnove objekta Centra zaščite in reševanja je objekt, ki s svojo umeščenostjo v prostor, funkcionalno organizacijo in premišljeno zasnovano kompozicijo gabarita ustvarja novo identiteto prostora, v katerega je umeščen.

Glavne karakteristike/prednosti/kvalitete zasnove so:
– premišljena umestitev objekta in navezava na obodni prostor,
– premišljena organizacija parcele po funkcionalnih sklopih,
– premišljena organizacija objekta po vsebini,
– racionalnost zasnove,
– simbolna arhitekturna podoba objekta, ki ustvari identiteto lokacije in sooblikuje identiteto širšega prostora.

Pogled s krožišča med Štajersko in Kranjčevo cesto


Novo predvideni objekt Centra za zaščito in reševanje (v nadaljevanju CZR) je zasnovan kot podolgovat pravokoten objekt, ki je na območje umeščen tako, da z vzdolžno stranico sledi potezi Štajerske ceste in tako ustvarja trden rob. Linearna poteza se ob krožišču (JV vogal) zaključi z višinsko dominanto – gasilskim stolpom -, ki je nosilec simbolnega pomena objekta. Romboiden tloris gasilskega stolpa je zasnovan tako, da z eno stranico sledi Štajerski, z drugo pa Kranjčevi cesti.

Situacija

Osnovni gabarit objekta temelji na kompoziciji treh elementov – prosojnega volumna -, ki ga objemata dva, tlorisno zamaknjena, podolgovata ‘polna’ volumna. Oba z zamikom – tako na južnem, kot severnem robu – ustvarjata odprt prostor – trg. Na JV vogal je, kot zaključek vzhodnega podolgovatega volumna, umeščen stolp.

Trg


Objekt se tako z umestitvijo v prostor, kot tudi z zasnovo gabarita, navezuje na širši kontekst prostora in robne pogoje, ki definirajo natečajno območje. Z gabaritom, razmerji in višinami sledi volumnom pomembnejših objektov mestnega programa v širšem prostoru in skupaj z njimi ustvarja nov kontekst prostora, predvidenega za centralne dejavnosti. Z zasnovo gabarita in postavitvijo na lokacijo z daljšo stranico sledi robu Štajerske ceste, s krajšo pa objekt usmeri vzdolž Kranjčeve ceste. Dominanta stolpa ob krožišču tvori prepoznaven mestni vogal.

Ponoči
Ponoči med intervencijo

Z delitvijo območja na 3 cone je dosežena ločitev glavnih programskih sklopov, ki imajo različen značaj, kot tudi druge zahteve za nemoteno delovanje vsebin. Na ta način je mogoče združiti različne službe zaščite in reševanja v enem objektu, ne da bi se te medsebojno ovirale.